תנאי ותקנון האתר

מדיניות הגנת הפרטיות

“גלאטיוב” להלן האתר (glaatube.com) גלאטיוב הוא אתר מקצועי לשיתוף וידאו על בסיס פלטפורמות קיימות. מודגש ומובהר כי גלאטיוב איננו בעלים של התוכן ואף אינו יוצר תוכן, גלאטיוב אך ורק מסנן תכנים ומשתפם באתר מיועד למגזר הדתי והחרדי.
האתר מבוסס ומושתת על מערכות טכנולוגיות אשר מפותחות באמצעות קוד פתוח. אתר גלאטיוב אינו אחראי בשום דרך להפרת זכויות יוצרים שמתבצעת באתר. כאמור האתר אינו אחראי על התכנים אלא מסייע לשיתוף התכנים בצורה נקייה ומסוננת.

גלאטיוב רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו לו במסגרת הליך הרישום לאתר או הצטרפות ו/או שימוש בשירותי האתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר גלאטיוב (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

1.1. לצורך שיפור שירותים, מידע ותכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי האתר.
1.2. עדכונם של המשתמשים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניינם והנמכרים על ידי אתר גלאטיוב ו/או על ידי צדדים שלישיים. המידע יכול ויועבר באמצעות:
1.3.1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;
1.3.2. כתובת דוא”ל שנמסרה על ידי המשתמש;
1.3.3. לצג הנייד באמצעות שירות הודעות כתובות;
1.3.4. לתיבת הקולית של הטלפון הנייד שברשות המשתמש ,
ככל שהפרטים הנ”ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר גלאטיוב.
1.4. ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שהמידע דלעייל לא יזהה את המשתמש אישית .
יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
לתחזוקת השירות שניתן על ידי אתר גלאטיוב.
לצורך מעקב אחר פעילותם של המשתמשים בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
1.5. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר גלאטיוב בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר גלאטיוב לכתובת האלקטרונית[email protected] ואתר גלאטיוב ישתדל להיענות לפניי בתוך זמן סביר.
1.6. אתר גלאטיוב יעשה שימוש בפרטים שנתקבלו מהמשתמשים, בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר גלאטיוב. אתר גלאטיוב שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות ככל שיתיר זאת החוק.
1.7. באישור אפליקציית הפייסבוק, המשתמש מצהיר כי הוא מכיר את תקנון השימוש ברשת פייסבוק לרבות תקנות פרסום על הקיר האישי וכי הוא פועל ומשתמש באפליקציה מרצונו האישי בלבד.

2. אבטחת מידע

גלאטיוב ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת גלאטיוב,ככל אתר ברשת, אינו יכול לערוב לאבטחת מערכות המידע והתקשורת באופן הרמטי מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך גלאטיוב לא ישא בכל אחריות, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת גלאטיוב.

3. דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

בכל מקרה ומבלי לגרוע מתניית הבוררות שלהלן, הסמכות המקומית והבינלאומית לדון בכל טענה, תביעה, דרישה או סכסוך הקשור עם גלאטיוב, נתונה לבתי המשפט בישראל במחוז ירושלים.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או לעניין פרשנות הסכם זה תובא להכרעה,בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. פסקי דין והחלטות ביניים של הבורר יהיו ניתנים לערעור לפני בורר שזהותו תיקבע ע”י יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל, אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

4. תכנים מסחריים

אתרי גלאטיוב כולל תכנים מגוונים, הנמסרים מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בהנפשה או בקול באופן משולב באתר ו/או באופן מובחן ומובדל בו.

גלאטיוב לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באמצעותה. גלאטיוב אינ , מעורבת בשום צורה בפרסומים הללו ואינה מתחייבת כי אלו יתאימו לצביון האתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בגלאטיוב אינו מהווה המלצה מטעם האתר לביצוע פעולה מסחרית כלשהי הנוגעת לאותם פירסומים..

כל עסקה או פעולה שתיעשנה בעקבות תכנים כלשהם, לרבות מסחריים המתפרסמים בגלאטיוב יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. גלאטיוב איננה צד וכמובן שהיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בגלאטיוב או ירכשו באמצעותן.